MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ČÍTÁRNA

Knihovna Muzea Vysočiny Pelhřimov byla zapsána v souladu se zákonem 257/2001 Sb. do evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR pod pořadovým číslem 1490/2002. Je specializovanou veřejnou knihovnou, zajišťující knihovnické služby prezenční formou. Spolu s muzejním archivem nabízí veřejnosti badatelnu se čtyřmi místy. Knihovna je veřejnosti přístupná od pondělí do pátku vždy od 13.00 do 16.00 hodin. V případě potřeby je možné domluvit i jiný termín návštěvy v pracovním týdnu.

V polovině listopadu 2003 měl knižní fond (odborná a regionální literatura) celkem 12 089 svazků. Součástí knihovny je také sbírkový fond starých tisků (rozmezí let 1501 – 1850) s počtem více než 900 svazků. Knihovna odebírá 36 odborných a regionálních periodik. Knižní odborný fond je řazen podle systému MDT. V současné době užívá (kromě odborných pracovníků muzea) služby knihovny na 30 zapsaných čtenářů. Předpokládáme, že se jejich počet po registraci knihovny bude stále zvyšovat.

Knižní fond je katalogizován elektronickou formou v systému Bach (řada ProArchiv – knihovna); muzejní knihovna není prozatím vybavena internetem.

Knihovna pelhřimovského muzea byla založena jako součást muzea v roce 1908. Akvizice knižního fondu probíhala v počátečním období zejména formou darů, a to jak soukromými osobami, tak i rozličnými institucemi (např. Českou akademií císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění). Část knižního fondu získala knihovna z Magistrátu města Pelhřimova (zejména staré tisky), ale také z pelhřimovského gymnázia či městské spořitelny. Velká část historického knižního fondu (doposud nezapsaného podle nové evidence), včetně řad různých periodik, je doposud deponována mimo budovu muzea, nicméně tento fond je postupně zpracováván a vřazován do knihovny.

Důležitou součástí muzejní knihovny je fond regionální literatury, který svým obsahem mapuje v podstatě území celého bývalého okresu Pelhřimov. Fond regionální literatury dosahuje téměř 3000 svazků; je rozdělen na fond o Pelhřimovu, o bývalém okrese Pelhřimov, o jednotlivých městech Pelhřimovska a dále fond literatury, vážící se ke Kraji jihočeskému a k současnému Kraji Vysočina. Regionální knihovna pelhřimovského muzea je tak největší a nejlépe vybavenou regionální knihovnou v celém bývalém okrese Pelhřimov.