MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

PŘEDNÁŠKOVÉ OKRUHY pro školy

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
PROGRAMY PRO ŠKOLY
stálá nabídka


Muzeum Vysočiny Pelhřimov (interaktivní programy v expozici Muzea pro ZŠ)

• Co je muzeum?
• S Fabiánem do zámku
• S Mandelinou do šatlavy
• Za Múzami do muzea - zábavná vzdělávací hra s hádankami a pátráním podle mapy pro   3.- 5. třídy ZŠ

Město Pelhřimov (procházky)
• Stavební slohy v městské památkové rezervaci Pelhřimov
• Procházka barokním městem
• Secese, kubismus, funkcionalismus v pelhřimovské architektuře
• Cesta z barokního města - drobné sakrální památky v Pelhřimově
• Pomníky a pamětní desky v Pelhřimově - koho nám připomínají?
• Poklady Děkanské zahrady. Přírodní i historické zajímavosti

Dějiny Pelhřimova
• Historie města Pelhřimova a okolí
• Od pečeti k fotografii - nejstarší vyobrazení města na pečetích a plánech, proměny jeho   podoby v obrazových pramenech, přes kresby a grafiky až k fotografiím
• Osobnosti Pelhřimovska - souhrnně, nebo ve výběru
  · Náboženský myslitel Mikuláš Biskupec
  · Legionář plukovník Josef Švec
  · Děkan F. B. Vaněk
  · Historik a orientalista Josef Dobiáš
  · Životní sny Josefa Šejnosta
  · Chrámové družstvo Pelhřimov
  · Pelhřimovské stopy Pavla Janáka
  · Pelhřimovští literáti
• Měšťané, podnikatelé a dělníci: průmyslová revoluce v Pelhřimově
• Pelhřimovské drby a pověsti – vážné i nevážné historky a pověsti z dějin Pelhřimova

Dějiny každodennosti
• Každodenní život ve středověku
• Od polozemnice k paneláku, aneb měšťanský dům v minulých staletích
• Od pazourku ke stroji – přehled vývoje řemesel a výroby od užívání jednoduchých   přírodních nástrojů až po průmyslovou strojní velkovýrobu na Pelhřimovsku
• Od učedníka k cechmistrovi - středověká řemesla
• Rodina a dětství před sto lety
• Volný čas před sto lety
• Jak se dříve učilo
• Jak se dříve léčilo
• Móda a odívání napříč staletími
• Staročeské umění kuchařské

Rok na vsi
• Rodina a domácnost, venkovské hospodářství, lidový dům, oděv, strava
• Pověry, pohádky, pověsti
• Zvyky a obyčeje - souhrnně, nebo ve výběru
  · Vánoce, Velikonoce, každoroční svátky, oslavy a zábavy
  · Slavnostní okamžiky rodinného života, rodinné slavnosti (křtiny, svatby, pohřby)

Pravěk a starověk
• Vznik, vývoj a dějiny Země – od velkého třesku k prvním písemným pramenům
• Sáhněte si na pravěk a zkuste si práci archeologa
• Antika, antičtí bohové, nejznámější mýty Středověk a novověk
• Husité na Pelhřimovsku
• Karel IV. – otec vlasti, vzdělanec a dobrodruh
• Karel IV. – fundátor, iniciátor, mecenáš - umění doby Karla IV.
• Náboženská reformace, tolerance a cesta k ateismu
• Třicetiletá válka
• Baroko a doba „temna“
• Napoleon a Evropa
• Osud trůnu Habsburského (osobnosti panovnické rodiny od Josefa II. do Karla I.)
• Vlastenci a obrozenci

Moderní dějiny
• Velký smog londýnský – historie znečišťování ovzduší průmyslovou výrobou
• Velká válka
• Legie a legionáři
• Pelhřimovsko za protektorátu
• Osudové osmičky – roky 1938 – 1948 – 1968 v historických souvislostech
• Srovnání 1. a 2. světové války – v čem se podobaly, v čem se lišily, kdo s kým, jak, proč   a kde bojoval a co z toho vyplynulo
• Poválečný vývoj v ČSR 1945 – 1956

Umění a múzy
• Dějiny umění po jednotlivých slozích - románské umění, gotika, renesance, baroko, umění   19. století, moderní a současné umění – souhrnně nebo ve výběru, lze využít jako cyklus
• Cizí slovo ornament - dějiny a smysl dekorativního umění
• Divadlo
  · Dějiny divadla od antiky po současnost
  · Dějiny českého divadla a slavné divadelní budovy
• O tanci slovem, obrazem i tanečním krokem
• Jak se vaří kniha - ve spolupráci s Městskou knihovnou Pelhřimov
• Krvavý román (písmáci, kroniky, lidová četba, kramářské písně…)
• Co je to kýč a jak ho poznáme aneb pokroucenost vizuální kultury
• Podstata grotesky a její pozice v umělecké tvorbě
• Etiketa

Programy jsou doplněny powerpointovými prezentacemi, případně ukázkami originálních muzejních předmětů. Většinu z nich je možné přednést buď v prostorách muzea, nebo přímo ve Vaší škole. Programy lze upravit podle Vašich požadavků a přizpůsobit věku žáků i obsahu dosud probraného učiva. Programy lze hradit formou společné vstupenky.

Kontakt pro objednávání programů: Mgr. Zuzana Trnková, tel. 565 323 184,
e-mail z.trnkova@muzeumpe.cz

ke stažení /docx - 21 kB/

Programy pro školy: jaro - léto 2019